Säännöt

Alla olevat säännöt astuivat voimaan alkaen 17.9.2018.

LINKKI JYVÄSKYLÄ RY:N SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Linkki Jyväskylä ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden yhdyssiteenä informaatioteknologian tiedekuntaan, edistää heidän opintojaan, harrastuksiaan ja yhteisiä etujaan, sekä huolehtia jäsentensä oikeuksista opiskelijoina.

 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää opintomatkoja, harjoittelupaikkojen välitystä jäsenilleen,
 • urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä huvi- ja kulttuuritilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • Järjestää asianomaisella luvalla myyjäisiä, rahankeräyksiä, arpajaisia, maksullisia huvitilaisuuksia ja muita vastaavanlaisia tapahtumia
 • Harjoittaa asianomaisella luvalla anniskelu- ja ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa
 • Omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla Jyväskylän yliopistossa tietotekniikan opintoja suorittava perus- tai jatko-opiskelija tai henkilö, jonka yhdistyksen hallituksen kokous muuten hyväksyy jäseneksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä vähintään kolme ja enintään kolmetoista muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Jos ehdokkaita on useampi kuin kaksi (2), eikä kukaan saa ensimäisellä kierroksella enempää kuin puolet annetuista äänistä, käydään toinen kierros ensimmäisellä kierroksella kahden eniten ääniä saanneen kesken. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muut hallituksen jäsenet valitaan enemmistölistavaalilla kokouksen puheenjohtajalle jätettävien ehdokaslistojen perusteella.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Tarkemmin taloudesta säädetään talousohjesäännössä.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviesteillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, sekä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen internet-sivuilla.

11. VARSINAISET KOKOUKSET

 • Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
  • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
  • päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio
  • vahvistetaan ohjesäännöt ja muut tarvittavat säännökset seuraavalle vuodelle
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja
  • valitaan hallituksen muut jäsenet
  • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. ANSIOMERKIT JA JUHLANAUHA

Yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä, joista säädetään tarkemmin ansiomerkkiohjesäännössä.

Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha. Sen käytöstä säädetään tarkemmin juhlanauhaohjesäännössä.

13. SÄÄNTÖMUUTOKSET

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä, jos vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa sitä yhdessä kokouksessa, tai ehdotus hyväksytään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja sitä kannattaa seuraavassa, aikaisintaan viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

14. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään yksi viikko.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan purkautumisesta päättäneen kokouksen mukaisesti.