HALLITUS valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa, minne ovat tervetulleita äänestämään kaikki yhdistyksen jäsenet. Hallituslaiset eivät eroa yhdistyksen jäsenistöstä muuten, kuin että heillä on velvoitteita toteuttaa yhdistyksen lakisääteiset tavoitteet, sekä yhdistyksen jäsenistön hyväksymä toimintasuunnitelma. LINKIN hallituslaisia ovat HALLINTOTIIMI:n jäsenet, sekä muiden TIIMIEN päälliköt.

AKTIIVI on yhdistyksen jäsen, joka tiimin jäsen. Aktiiveja kutsutaan myös toimihenkilöiksi. Aktiivi eroaa hallituslaisesta vain siten, että hänellä ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia yhdistyksessä. Mikäli haluat mukaan aktiivitoimintaan, niin täyttele oheinen lomake, ja pingaa pj@linkkijkl.fi niin katsotaan sopivaa pestiä!

TIIMI on yhdistyksen organisaatiossa joukko, missä toteutetaan tiimin tehtäviä. Tehtäviä ohjaa lainsäädäntö, sekä jäsenistön hyväksymä toimintasuunnitelma.

Vuoden 2022 hallitus

Hallintotiimi

Hallintotiimin tehtävä on pääsääntöisesti varmistaa ja työskennellä sen puolesta, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä, kuten yhdistyslakia. Tiimissä tehdään työtä, että kokoukset järjestetään lain vaatimilla edellytyksillä ja huolehditaan talouden seurannasta, sekä budjetoinnista. Tiimi toimii enemmän hallinnollisessa, sekä koordinoivassa roolissa. Tiimin jäsenet osallistuvat tarvittaessa myös muiden tiimien toimintaan.

Waltteri Mielty

Puheenjohtaja

pj@linkkijkl.fi
Tg: @bigmaninnitfam

Aleksi Puttonen

Varapuheenjohtaja

vpj@linkkijkl.fi
Tg: @Aleksi_Puttonen

Iiro Ruotsalainen

Sihteeri

sihteeri@linkkijkl.fi
Tg: @IiroRuot

Weerti Montonen

Rahastonhoitaja

Yritys- ja yhteistyötiimi

Yritys- ja yhteistyötiimin tehtävänä on vaalia yhdistyksen yhteistyökumppanuuksia, huolehtia että yhteistyökumppanuuksien sopimuksien molemmat osapuolet täyttävät yhteistyösopimuksien ehdot, sekä etsiä mahdollisia uusia kumppanuuksia.

Daniel Buselli

Yritys- ja yhteistyöpäällikkö

yritys@linkkijkl.fi
Tg: @napsyn

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimin tehtävänä on ideoida, organisoida, sekä toteuttaa yhdistyksen järjestämät kulttuuritilaisuudet, matkat, sekä muut tapahtumat. Tapahtumatiimin toiminta on kenties näkyvin osa yhdistyksen toimintaa.

Aino Sipola

Tapahtumapäällikkö

tapahtuma@linkkijkl.fi
Tg: @Aino_Sipola

Maiju Kotanen

Tapahtumapäällikkö

tapahtuma@linkkijkl.fi
Tg: @Misseveli

Hyvinvointitiimi

Hyvinvointitiimin tehtävänä on huolehtia yhdistyksen jäsenien edunvalvonnasta ja sosiaalipoliittisista kysymyksistä, kuten yhdenvertaisuudesta yhdistyksen toiminnassa. Tiimi tekee työtä ainejärjestön puolesta sen eteen, että jokaiselle on tarjolla turvallinen opiskeluympäristö, jossa jokaisella on oikeus opiskella kokematta häirintää, kiusaamista tai syrjintää.

Joonas Ruuth

Hyvinvointipäällikkö

hyvinvointi@linkkijkl.fi
Tg: @joonaskasper

Mediatiimi

Mediatiimin tehtävänä on tiedottaa jäsenistöä yhdistyksen eri kanavissa kuten kotisivuilla, sosiaalisen median kanavissa, sekä sähköpostilla. Tiimi ylläpitää ja kehittää yhdistyksen verkkosivuja sekä tuottaa multimediaa yhdistyksen muiden tiimien tarpeisiin.

Jimi Hiltunen

Mediapäällikkö

Henri Pigg

Webmaster

media@linkkijkl.fi
@Henrimatias

.

Pestit

Puheenjohtaja toimii ainejärjestön päänä. Pitää kokouksia, on yhteydessä laitokseen ja muiden ainejärjestöjen puheenjohtajiin.

Varapuheenjohtaja Pitää huolta siitä, että puheenjohtaja saa tehtävät tehtyä, ja ottaa hoidettavakseen puheenjohtajan tehtävät, jos pj estyy hoitamasta tehtäviään.

Sihteeri kirjoittaa, hyväksyttää ja arkistoi pöytäkirjat, papereiden pyörittelyä ja erinäisten tilojen varailua.

Rahastonhoitaja hoitaa raha-asioita, kuten laskuja, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja -tarkastuksen.

Tiedottaja ylläpitää sähköpostilistoja ja toimii yhteyshenkilönä puheenjohtajan ohella.

Tapahtumapäällikkö hoitaa tapahtumia, tiimiläiset auttavat tässä.

Yritys- ja yhteistyöpäällikkö hankkii yhteistyökumppaneita, esim. haalarisponsorit, tiimiläiset auttavat tässä.

Hyvinvointipäällikkö pitää tapaamisia oman tiiminsä kanssa ja toimii välikätenä hallituksen ja hyvinvointitiimin välillä.

Korkeakoulupoliittinen vastaava on ääni opiskelijoiden ja tiedekunnan välillä, sekä toimii opiskelijoiden edunvalvojana.

Sosiaalipoliittisen vastaavan toimenkuvaan kuuluu mm. opiskelijan toimeentulo, asumisasiat, terveydenhuolto ja muu hyvinvointi.

Fuksivaastaava toimii linkkinä tiedekunnan, ainejärjestön, tutorien ja fuksien välillä.

Kansainvälisyysvaastaava toimii yhteyshenkilönä kv-opiskelijoiden, tiedekunnan kv-sektorin ja ainejärjestön välillä.

Verijumala pitää verenluovutuspäiviä

Toimistovastaava ylläpitää ainejärjestötilaamme Kattilaa. (Ag C233.2)

Teekkariedustaja toimii teekkareiden yhdyshenkilönä.

Mediapäällikkö toimii linkkinä muun mediatiimin ja hallituksen välillä, ja tekee muiden pestien hommia tarpeen tullen.

Webmaster ylläpitää nettisivuja sekä sähköpostialiaksia.

Päätoimittaja on vastuussa ainejärjestölehti A href:istä.

Mediavastaava hoitaa meidän sosiaalisia medioita.

Meemimestari hoitaa meidän meemikanavaa Telegrammissa.

Graafikko/taittaja tekee taiton A href:ille.

Linkki Jyväskylä Ry Tietosuojaseloste

Jäsenrekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Linkki Jyväskylä ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Päivitetty 24.1.2019. Päivitetty 24.1.2020.

 1.  
 1. Rekisterinpitäjä
  Linkki Jyväskylä ry / IT-Tiedekunta
  PL 35 (Agora)
  40014 Jyväskylän yliopisto
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Linkki Jyväskylä ry:n sihteeri (sihteeri@linkkijkl.fi) ja Linkki Jyväskylä ry:n webmaster (webmaster@linkkijkl.fi)
 3. Rekisterin nimi
  Yhdistyksen jäsenrekisteri.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys).
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, sekä jäsenyyden tarkistaminen, silloin kun sitä vaaditaan (esim. Sääntömääräinen kokous).
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite), kotipaikkakunta
 2. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai tapaamisessa.
 3. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
 4. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 5. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
 6. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Beep boop?

(Varmistamme etteivät botit tule kanavalle)